Regulamin

1. Słownik

 

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub GraFit Akademia Sportu.
 2. Dane rejestrowe firmy: F.P.H.U. GLOBUD Jargas Janusz; adres siedziby: ul. Marii Dąbrowskiej 11, 33-100 Tarnów; NIP: 873-29-47-418; REGON: 120926285.
 3. Członek – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubem GraFit akademia sportu, wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową GraFit Akademia Sportu.
 4. Karta – karta klubowa GraFit akademia sportu wydawana członkom, potwierdzająca przynależność do Klubu.
 5. Klient – członek klubu oraz osoba korzystająca z jednorazowego zaproszenia lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu; osoba pełnoletnia lub powyżej 16 roku życia posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko.
 6. Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu GraFit akademia sportu.
 7. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, Menager Klubu.
 8. Właściciel – Janusz Jargas – adres do korespondencji: ul. M. Dąbrowskiej 13, 33-100 Tarnów.
 9. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, recepcjoniści.
 10. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 11. Strona internetowa – www.grafit.tarnow.pl.

2. Zakres usług

 

 1. Klub GraFit akademia sportu świadczy usługi rekreacyjno-sportowe takie jak: siłownia, squash, zajęcia fitness, trening personalny itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej klubu.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty.
 4. Sprzęt używany w Klubie GraFit akademia sportu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Członków oraz osób nie będących członkami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówce Klubu i na stronie internetowej.

3. Członkostwo w Klubie

 

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów.
 3. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez Klub dla osób małoletnich. Osoby te mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, z wyłączeniem czasu udziału w zajęciach.
 4. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony – co najmniej jednego miesiąca.
 5. Pierwszym dniem obowiązywania umowy jest dzień jej zawarcia.
 6. Umowa przedłuża się na dalszy czas oznaczony, co najmniej 1 miesiąca, w razie zgłoszenia przez Członka woli dalszego trwania umowy przed jej wygaśnięciem oraz wykupu odpowiedniego karnetu.
 7. Potwierdzeniem przedłużenia umowy jest stosowny zapis na karcie klubowej oraz w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu umowy Członek ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 8. W okresie zawieszenia umowy Członek Klubu nie może korzystać z usług Klubu na podstawie zawartej umowy, a okres umowy przedłuża się o okres zawieszenia.
 9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest karta klubowa, wydawana Członkowi w dniu podpisania Umowy. Wydanie karty jest odpłatne. Kwota, jaką Członek zobowiązany jest uiścić za wydanie karty wynosi 20 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.
 10. Karta jest ważna przez okres obowiązywania Umowy.
 11. Karta jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Karta jest ważna z dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie.
 12. Uprawnienia wynikające z umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Klubu.
 13. Klient, podpisując umowę, wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości w celu wykonania umowy.
 14. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu.
 15. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na karcie członkowskiej na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa ma prawo odmówić wstępu na teren klubu.
 16. Jeżeli Członek Klubu nie posiada ważnej Karty, aby skorzystać z usług Klubu zobowiązany jest uiścić opłatę jak za jednorazowe wejście.
 17. Jeżeli Klient nie posiada przy sobie Karty, a personel Klubu nie ma możliwości zweryfikowania faktu członkostwa na podstawie innych danych, personel Klubu ma prawo odmówić wstępu do Klubu, chyba że Klient uiści opłatę za jednorazowe wejście.
 18. Klub akceptuje Karty Benefit Systems, FitFlex, FitProfit, FitSport, OK System, My Benefit i inne tego typu wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z firmami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 19. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony pracownikom Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 30 zł. Opłata ta jest bezzwrotna.

4. Zasady korzystania z Klubu

 

 1. Z usług Klubu mogą korzystać Członkowie oraz Klienci na podstawie zawartej Umowie w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty jednorazowej.
 2. Placówka Klubu jest otwarta we wszystkie dni w roku kalendarzowym, w następujących godzinach: w soboty: 8:00-20:00, niedziele: 8:00-17:00, w pozostałe dni: 7:00-22.00.
 3. Klub jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy. Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w te dni, informacje te umieszczone zostaną w placówce Klubu i na stronie internetowej.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną od tym fakcie powiadomieni z pięciodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówce Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 7. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 8. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 9. Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do trenera obecnego w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń.
 10. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach itp.
 11. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 12. Członkowie mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych karnetów.
 13. Karnet uprawnia do korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez Klub, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu przez okres, na jaki został zakupiony.
 14. Klienci nie będący członkami mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni.
 15. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach fitness poprzez zapisanie się na nie w recepcji Klubu osobiście, w drodze telefonicznej lub poprzez internet.
 16. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 17. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 18. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej sześciogodzinnym wyprzedzeniem.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać czterech osób.
 20. Na zajęcia zorganizowanych Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć.
 21. Wejście na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia.
 22. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 23. Członkowie Klubu zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego oraz ręcznika.
 24. Ze względów bezpieczeństwa Klient, który narusza zasady ubioru, w szczególności znajduje się na terenie Klubu w nieodpowiednim obuwiu, może zostać poproszony przez personel o opuszczenie placówki Klubu.
 25. W pomieszczeniach placówek Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 26. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela Klubu.
 27. Zabrania się wprowadzać zwierząt na teren placówki Klubu.
 28. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówce Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 29. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie usług osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 30. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego (tak w zakresie działalności gospodarczej, jak i osoby działalności takiej nie prowadzące) mogą je wykonywać w Klubie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Właścicielem.
 31. Właściciel ma prawo do odmowy zawarcia umowy z osobą świadczącą takie usługi.
 32. W razie stwierdzenia, iż osoba świadcząca usługi z zakresu treningu personalnego wykonuje je bez posiadania stosownej umowy musi ona zaprzestać wykonywania tych czynności, opuścić teren Klubu i jest zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez Właściciela z tego tytułu.
 33. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania wyłącznie w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które będzie w jakikolwiek sposób naruszało jego prywatność zostanie przez Klienta zgłoszone kierownictwu Klubu, Klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia lub reklamy w najbliższym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 34. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione.

5. Zasady korzystania ze squasha

 

 1. Korty do squasha wynajmowane są na 55 minut, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 55 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać w recepcji Klubu, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy Klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 5. Rezerwacji kortu do squasha dokonać można lub bezpośrednio w recepcji, telefonicznie, bądź za pośrednictwem Internetu.
 6. Anulowanie rezerwacji jest możliwe wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, po przez recepcję w Klubie lub za pośrednictwem strony internetowej Klubu . W terminie krótszym niż 24h anulowanie nie będzie możliwe.
 7. Nieterminowe anulowanie rezerwacji kortu zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za jego wynajem.
 8. Opłacone rezerwacje upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 9. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
 10. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 11. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 12. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

6. Zasady korzystania z szatni

 

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w którym znajdują się zamykane na klucz szafki.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki (np. przy awarii zamka) Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować personel Klubu.
 3. Po skorzystaniu z usług Klubu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić kluczyk do szafki na recepcji w momencie opuszczania Klubu.
 5. W razie zagubienia, zniszczenia bądź przywłaszczenia kluczyka Klient ma obowiązek uiścić opłatę w kwocie 50 zł.

7. Cennik

 

 1. Cennik usług świadczonych Klubie dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej Klubu.
 2. Członek ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej umowy z góry za okres, na jaki umowa została zawarta w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego karnetu.
 3. Osoba nie będąca członkiem, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania umowy członkostwa ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 4. Wykupiony okres członkostwa nie podlega zwrotom gotówkowym, nie ma również możliwości przekazania go na konto innej osoby.
 5. Opłaty uiszcza się w recepcji Klubu w formie gotówki lub płatności kartą. Możliwe jest także opłacenie karnetu za pośrednictwem serwisu „Przelewy24”
 6. W przypadku zakupu karnetu przez firmę istnieje możliwość dokonania opłaty za pomocą przelewu na rachunek bankowy.

8. Rozwiązanie umowy i kwestie reklamacji

 

 1. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Członek mimo jednokrotnego pisemnego upomnienia nadal rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Członka w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konsumentowi w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta przysługuję prawo do reklamacji, jeśli usługa nie jest zgodna z opisem, lub konsument ma wątpliwości co do jakości wykonywanej usługi. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie, nie dalej niż 14 dni. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona na rzecz konsumenta środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odstąpienie od umowy przysługuje konsumentowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia, jednak nie dłużej niż do dokonania płatności. Jeśli konsument dokonał płatności nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

9. Zmiany w regulaminie

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówce Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Członek ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Członek akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy o korzystanie z usług Klubu.
 2. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez GraFit akademię sportu wyłącznie dla celów wykonania umowy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa placówka Klubu może być monitorowana. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.
 4. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i jego personelu, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową.
 5. Na żądanie członka Klubu faktury wystawiane są do 7 dni od daty uiszczenia opłaty za karnet lub jednorazowe wejście lub od dnia wykonania usługi, na podstawie okazanego paragonu.
  W zakresie nieuregulowanym w regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2014r.

Współpracują z nami